คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รวมตัวร้องขอความเป็นธรรม หลังมติคณะรัฐมนตรี ให้โอนย้ายหน่วยงานในสังกัดพิงคนคร ไปสังกัดหน่วยงานอื่น

  
    คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กว่า 300 คน รวมตัวชุมนุม ร้องขอความเป็นธรรมจากประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร หลังมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ให้โอนย้ายหน่วยงานในสังกัดพิงคนคร ไปสังกัดหน่วยงานอื่น
คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กว่า 300 คน รวมตัวชุมนุม ร้องขอความเป็นธรรมจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร หลังมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือ สพค. และหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ปรับเปลี่ยนสถานภาพบทบาทและภารกิจ โดยโอนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปสังกัดองค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ไปสังกัดกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โดยล่าสุดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้กำหนดวันสิ้นความรับผิดชอบในการดูแลศูนย์ประชุมฯ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 และให้กรมธนารักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
จากมติดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ประชุมฯ ต้องพ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร โดยได้ค่าตอบแทนจากการเลิกจ้างเพียง 2 กรณี คือ การปฏิบัติงานเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้ได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้าง 180 วัน และกรณีปฏิบัติงานเกิน 3 ปี ให้ได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้าง 300 วัน และได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในอัตรา 6 เท่าของเงินเดือน ๆ สุดท้าย ซึ่งเป็นเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และจะเป็นบรรทัดฐาน ที่จะใช้ในการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ในส่วนของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ต่อไปในอนาคต ซึ่งค่าตอบแทนการเลิกจ้างดังกล่าว เป็นการจ่ายจากเงินทุนสะสมของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่เป็นเงินรายได้ซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่สพค.ในการปฏิบัติงานของศูนย์ประชุมฯ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา และพยายามหารายได้เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ในขณะที่ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนลดลงทุกปี
ทั้งนี้ ควรมีการพิจารณาจากอายุงานที่เหลือของบุคลากรที่ไม่มีทางเลือก และให้ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมทั้งพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวที่เกิดขึ้น ให้ศูนย์ประชุมฯและเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี มาอยู่กับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ตามเดิม ทั้งนี้หากไม่ได้รับการแก้ไขในประเด็นดังกล่าว จะดำเนินการร้องต่อศาลปกครองต่อไป
 
9 พฤษภาคม 2561 , 20:51 น. , อ่าน 59  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย