เชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในการสัมมนา “อนาคตของธุรกิจบริการในยุคการค้าเสรี”

  
    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดทีมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เตรียมพร้อมมุ่งสู่อนาคตของธุรกิจบริการในยุคการค้าเสรี 4.0 นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดให้มีการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ SMEs Startup หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไปทุกภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งมั่นในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ รู้เท่าทันสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของโลก อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่ค้าที่ผู้ประกอบการจะทำการค้าร่วมด้วย เพื่อป้องกันการเสียเปรียบทางการค้าและเป็นการเปิดประตูสู่โลกการค้าในยุค Thailand 4.0 รวมถึงมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ และใช้ประโยชน์จากการเจรจาตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศได้อย่างเต็มที่อีกด้วย ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ ให้จัดการสัมมนาเรื่อง “อนาคตของธุรกิจบริการในยุคการค้าเสรี” โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10-11 พฤษภาคม 2561 ที่ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจากหลายภาคส่วน จำนวนกว่า 100 คน
 
10 พฤษภาคม 2561 , 14:29 น. , อ่าน 35  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี