จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เผยผู้รับงานไปทำที่บ้านสามารถกู้เงินจากกองทุน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน..//

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เผยผู้รับงานไปทำที่บ้าน สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นทุนหมุนเวียน โดยสามารถกู้ได้ทั้งเป็นกลุ่มบุคคล และบุคคล ..// นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้สนองนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับแรงงานนอกระบบ เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่ผ่านมา กรมการจัดหางานได้ส่งเสริมอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ โดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งเป็นการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่ผู้จ้างงานได้มอบงานให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อทำการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือ แปรรูปสิ่งของ และเมื่อทำเสร็จจะส่งคืนสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ให้กับผู้จ้างงานโดยผู้รับงานไปทำที่บ้านจะได้รับค่าตอบแทนจากผู้จ้างงาน ลักษณะงานเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการผลิต เรียนรู้ได้ง่าย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แรงงานคนทำการผลิตมากกว่าเครื่องจักร ทั้งนี้ กรมการจัดหางานยังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สำหรับคุณสมบัติผู้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน มีทั้งแบบบุคคล และกลุ่มบุคคล โดยกรณีบุคคล ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน และมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ให้วงเงินกู้ ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้คืน ภายใน 2 ปี ส่วนกรณีกลุ่มบุคคล ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกลุ่มบุคคลกับกรมการจัดหางาน มีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือ มีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน และมีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ให้วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี โดยการกู้ทั้งสองแบบมีระยะเวลาการพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ร้อยละ 2 ต่อปี ผู้สนใจที่ต้องการรับงานไปทำที่บ้าน สามารถยื่นขอจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน และยื่นขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หรือสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน 1694
 
11 พฤษภาคม 2561 , 17:17 น. , อ่าน 99  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด