ออมสินสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน..//

  
    ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 เผยธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หวังให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ..// นายคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้จัดบริการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน โดยผู้ที่จะใช้บริการสินเชื่อ สำหรับกลุ่มองค์กรชุมชน หรือผู้ประกอบการ OTOP หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้น ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงกิจการการลงทุนในกิจกรรมเพื่อการผลิต การค้า หรือการลงทุนในสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับกิจการ รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อเกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม หรือสมาชิก วงเงินกู้สูงสุดถึง 3 ล้านบาท ทำสัญญาประเภทเงินกู้ระยะยาวไม่เกิน 5 ปี ส่งชำระเป็นงวดราย 1,2,3,4,6 หรือ 12 เดือน และประเภทเบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปี โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการ สัญญากู้เงินทั้ง 2 ประเภทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี สามารถใช้บุคคลและหรือหลักทรัพย์ เป็นหลักประกัน นอกจากนี้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จดทะเบียนนิติบุคคล สามารถใช้บริการสินเชื่อดังกล่าวได้เช่นกัน จะได้วงเงินสูงถึง 5 ล้านบาท และคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.85 ต่อปี สำหรับ ผู้ประกอบการ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจ สามารถติดต่อขอใช้บริการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาที่อยู่ในพื้นที่บริการที่อาศัยอยู่
 
11 พฤษภาคม 2561 , 18:00 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด