การบริการจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น สู่พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เผยร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่โก๋นอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สู่พื้นที่โครงการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ บูรณาการร่วมกันดำเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะเกษตรแปลงใหญ่เกี่ยวกับการปลูกข้าว ที่ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 3 โดยมีกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลัก หน่วยงานบูรณาการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ที่คอยดูแลการบริหารจัดการน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ จากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่โก๋นที่มีความจุด 5.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ และชนิดของพืช เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 5 ด้าน คือ ด้านลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มาตรฐานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิต การตลาด รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีข้อตกลงร่วมกัน เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืน จนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรต่อไป สำหรับ พื้นที่โครงการเกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น มีกว่า 6,800 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 495 ราย มีการปลูกพืช ผัก ไม้ผล จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว มะม่วง ลำไย ในพื้นที่ ตำบลสันทราย ตำบลป่าไหน่ และตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 
12 พฤษภาคม 2561 , 10:41 น. , อ่าน 50  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด