หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการคิดค้น วิจัย ใช้ประโยชน์จากความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ของผู้หญิง พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หวังพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม..// นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการเป็นผู้สร้างสรรค์ นักประดิษฐ์คิดค้นวิจัย และศิลปินพื้นบ้านที่ใช้ประโยชน์จากความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีการสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ของผู้หญิงล้านนา และนักประดิษฐ์หลายท่านในภาคเหนือ และมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้สินค้าและบริการต่างๆ มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและพัฒนาสังคมให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในหลายด้าน ทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ด้านอาหารปลอดภัย ตลอดจนช่วยอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย รวมทั้ง เป็นความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ในฐานะหุ้นส่วนสร้างสรรค์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้มีโอกาสก้าวหน้าอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกเป็นหนึ่งในองค์การเฉพาะทางของสหประชาชาติ องค์การได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1967 เพื่อส่งเสริมกิจการทางสร้างสรรค์, เพื่อสนับสนุนการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาไปทั่วโลก ปัจจุบันมีสมาชิก 184 ประเทศ ส่วน วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 เมษายน ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสำคัญของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เรายกย่องความสามารถ ความช่างคิด ช่างประดิษฐ์ ความใฝ่รู้ และความกล้าหาญของผู้หญิง ซึ่งได้สร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างอนาคตที่ดีให้แก่โลกของเรา
 
13 พฤษภาคม 2561 , 10:44 น. , อ่าน 65  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด