มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 17..

  
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 17 เฟ้นหาผู้แทนไทยก้าวสู่เวทีนานาชาติ..//
ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมาคมฟิสิกส์ไทย และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาให้ทัดเทียมนานาประเทศ กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ตลอดจนพัฒนาครู อาจารย์ให้มีโอกาสฝึกฝนประสบการณ์การจัดอบรมและพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอนทางด้านฟิสิกส์ให้ได้มาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่สอบแข่งขัน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายความเครียดและเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคม การสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น ซึ่งการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ แม้จะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมในโครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ของ สสวท. เพื่อก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ แต่จุดมุ่งหมายที่สำคัญยิ่งกว่า คือการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนไทยทั่วประเทศสนใจศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น
ปัจจุบันมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ มูลนิธิ สอวน. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธาน อยู่ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมกว่า 14 แห่ง ที่ดำเนินการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ามาสู่การแข่งขันระดับชาติ และ ได้กำหนดให้มีการจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์และพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ศูนย์ สอวน. แต่ละแห่งสลับกันเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันในแต่ละปี ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
 
13 พฤษภาคม 2561 , 15:48 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด