บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ เตรียมจัดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ..//

  
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 หวังให้เป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม..// รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศต่อไป รวมทั้งเป็นเวทีเผยแพร่ผลงาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน จากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปัญหาพิเศษ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเน้นความสำคัญของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศและการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปของภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีผู้เข้าลงทะเบียนส่งผลงาน จำนวน 325 บทความ ประกอบด้วย ระดับชาติ 236 บทความ ระดับนานาชาติ 69 บทความ และการประกวดผลงานนวัตกรรม 22 ผลงาน
 
14 พฤษภาคม 2561 , 09:49 น. , อ่าน 67  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด