สปข.3 จัดอบรมผู้จัดรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่า เพิ่มทักษะการผลิตรายการอย่างสร้างสรรค์..//

  
    ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดอบรมผู้ดำเนินรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่า ภาคเหนือตอนบน มุ่งพัฒนาทักษะการผลิตรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่าอย่างสร้างสรรค์ ..// ที่วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่า เยาวชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับสูง โดยมีนางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะการผลิตรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่าของผู้เข้าร่วมอบรม ให้สามารถผลิตรายการได้อย่างสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจ น่าติดตาม และตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ เกิดการพัฒนาเนื้อหารูปแบบรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่า ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ระบบ A.M.1476 KHz และขยายเครือข่ายการรับฟังในกลุ่มชาติพันธ์ทั้ง 7 กลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ลาหู่ อาข่า ม้ง เมี่ยน ลีซู ปกาเกอะญอ ไทใหญ่ และมีกลุ่มชาติพันธุ์ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมอีก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ และดาราอั้ง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ การฝึกฝนทักษะพร้อมกิจกรรมสันทนาการ และการบรรยายในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนารายการวิทยุ อาทิ บทบาทสื่อมวลชนต่อความรับผิดชอบในสังคม แนวโน้มการจัดรายการและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุ ในโลกสมัยใหม่ เป็นต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่า เยาวชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับต้นไปแล้วเมื่อวันที่ 25 – 27 เมษายนที่ผ่านมา และหลังจากการจัดอบรมในครั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ยังได้จัดกิจกรรมนำผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ องค์กรกำกับดูแล อาทิ กสทช. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะกลับมาผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ในระบบ A.M.1476 KHz ต่อไป
 
16 พฤษภาคม 2561 , 12:36 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด