เชียงใหม่ จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 7..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ภายใต้แนวคิด ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้ารับการบำบัดให้มีสุขภาพแข็งแรง มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมรับการพัฒนาอาชีพ สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำ..// ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 7 โดยมีนายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-25 พฤษภาคม 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 วัน ซึ่งแบ่งเป็นภาคทฤษฎี และฝึกอาชีพ 30 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน จากการค้นหาและคัดกรองของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ/เทศบาลเมือง แบบสมัครใจ จำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่แตง อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอสันทราย อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย อำเภอสารภี อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่วาง อำเภอแม่ออน อำเภอแม่ริม อำเภอสันกำแพง เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทั้งนี้ คาดหวังว่า เมื่อผู้เข้ารับการบำบัดผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้ว จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งได้นำเอาอาชีพที่ได้รับการพัฒนา ไปต่อยอดได้อย่างเหมาะสม สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำ
 
16 พฤษภาคม 2561 , 13:07 น. , อ่าน 42  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด