เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it “รักโลก เลิกพลาสติก” นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วโลก และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งสาเหตุสำคัญของความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ ที่ขาดความยั้งคิด ขาดความระมัดระวัง และขาดความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จึงทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือ มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากประกอบกับจำนวนประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติของเมืองเชียงใหม่ถูกทำลาย เกิดภาวะขยะล้นเมือง สิ่งแวดล้อมเป็นพิษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ขึ้น ภายใต้แนวคิด Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it “รักโลก เลิกพลาสติก”เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการงดการใช้พลาสติก สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน โดยจัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย การแปรขบวนเป็นสัญลักษณ์รูปจักรยานของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การปั่นจักรยานรณรงค์ลดขยะพลาสติก โดยได้จัดขบวนจักรยานปั่นไปตามเส้นทางรอบคูเมือง ตลาดวโรรส ตลาดศิริวัฒนา และตลาดประตูเชียงใหม่ นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ยังร่วมจัดนิทรรศการด้านการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกประเภท การรีไซเคิลขยะ กิจกรรมแจกพันธุ์กล้าไม้ การสนับสนุนให้ใช้วัสดุอื่นทดแทนพลาสติก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการนั่งรถรางทัศนศึกษารอบคูเมืองเชียงใหม่อีกด้วย
 
5 มิถุนายน 2561 , 16:35 น. , อ่าน 75  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี