รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดอบรมนักพัฒนาและบริหารสื่อในยุคดิจิทัล..//

  
    รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เผยกรมประชาสัมพันธ์ใช้แนวคิดหลอมรวมสื่อในการชี้แจงข่าวสาร ทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจข่าวสารกับประชาชนเพิ่มขึ้น..// นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวในพิธีเปิดการอบรมนักพัฒนาและบริหารสื่อในยุคดิจิทัล ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ว่า กรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจหลักในการนำนโยบายสำคัญของภาครัฐ เผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชน โดยกรมประชาสัมพันธ์มีสื่อหลักคือวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ แต่เนื่องจากพฤติกรรมในการบริโภคสื่อของประชาชนเปลี่ยนไป ทำให้ขณะนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการนำโซเชียลมีเดียมาเพิ่มเป็นช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน และไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด สื่อสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ต้องนำเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นกลาง อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง มีความน่าเชื่อถือ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน ตลอดจนประเทศชาติเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการอบรมนักพัฒนา และบริหารสื่อในยุคดิจิทัล ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ได้นำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำเนื้อหา และแอดมินของสื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มาร่วมอบรมการสร้างสรรค์เนื้อหาให้น่าสนใจ และเหมาะกับพฤติกรรมผู้รับสารในสื่อโซเชียล รวมทั้งการบริหารจัดการเพจให้น่าสนใจ เพื่อสามารถผลิตและบริหารสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียล เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
 
5 มิถุนายน 2561 , 16:49 น. , อ่าน 81  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด