จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

  
    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา
พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยแต่ละช่วงของคลองแม่ข่าจะมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ด้านการขุดลอกคลองแม่ข่า ทั้งคลองหลักและลำน้ำสาขา ได้ขุดลอกตามสภาพเดิม หากเป็นคลองธรรมชาติ ก็จะมีการขุดลอก เก็บเศษวัชพืช ที่ลอยมาตามลำคลอง เพื่อให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นำโคลนขึ้นมาเสริมคันดินริมฝั่งคลองเพื่อความสวยงามและป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน สำหรับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่คลองแม่ข่า มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดำเนินการพูดคุย สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จบางส่วนและส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อขอดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ในด้านของการนำน้ำดีมาไล่น้ำเสีย และการเพิ่มปริมาณน้ำในคลองแม่ข่า สำนักงานชลประทานที่ 1 จะดำเนินการภายหลังการขุดลอกคลองแม่ข่าแล้วเสร็จ โดยจะเริ่มปล่อยน้ำในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2561
ด้านพลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ รักษาการผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ ในพระองค์ ได้ฝากข้อห่วงใยในเรื่องของระบบการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยน้ำลงไปในคลองแม่ข่า ซึ่งจะต้องดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับการดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูคลองแม่ข่า และขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นกลไกในการประสานการดำเนินงานจากส่วนกลางมาสู่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 “รวมน้ำใจ คืนน้ำใสให้น้ำแม่ข่า ฟื้นฟูรักษาวิถีชุมชนและนิเวศธรรมชาติ” ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้คลองแม่ขามีน้ำไหลเวียนตลอดทั้งปี และคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่ามีคุณภาพที่ดีขึ้น ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรณรงค์สร้างความเข้าใจ สร้างการตระหนักรู้ของพี่น้องประชาชน ที่จะร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลคลองแม่ข่า พร้อมทั้งให้เตรียมปรับภูมิทัศน์ริมคลองแม่ข่าให้สวยงาม
 
6 มิถุนายน 2561 , 10:08 น. , อ่าน 87  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย