เชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 เน้นผลิตคนดีกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพของผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ได้ผ่านการคัดกรองจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จากอำเภอและเขตเทศบาลเมือง จำนวน 17 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอจอมทอง แม่แจ่ม ดอยสะเก็ด ฝาง แม่อาย พร้าว หางดง ดอยเต่า สารภี เวียงแหง แม่วาง ดอยหล่อ สะเมิง แม่ริม ฮอด สันป่าตอง และเทศบาลเมืองแม่โจ้ รวมทั้งสิ้น 127 คน มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 12 วัน คือ ระหว่างวันที่ 4-15 มิถุนายน 2561 โดยแบ่งเป็นระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย มีจิตจิตสำนึกในการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง เป็นเวลา 9 วัน การฝึกทักษะอาชีพตามความชอบและความถนัด อีก 30 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถนำไปประกอบอาชีพที่สุจริตดูแลตนเองและครอบครัวต่อไป สำหรับภายหลังจากการฝึกอบรมเพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ทั้ง 7 รุ่นที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน จะดำเนินการติดตามประเมินผล เพื่อรับทราบสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมทุกรุ่นอย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิด พร้อมทั้งดูแล ช่วยเหลือให้คำปรึกษา ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นภายหลังการอบรมอย่างทันท่วงที ถือเป็นกระบวนการผลิตคนดีกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างสมบูรณ์อีกด้วย
 
6 มิถุนายน 2561 , 14:18 น. , อ่าน 88  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี