ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP อำเภอสันป่าตอง

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแนะแนวทางการพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของอำเภอสันป่าตอง หมู่บ้านนี้ประกอบด้วยผู้อยู่อาศัย จำนวน 259 ครัวเรือน และประชากรในหมู่บ้าน จำนวน 729 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และยังคงยึดถือวิถีชีวิตแบบล้านนาดั้งเดิม มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางกายภาพที่หลากหลาย ทำให้เกิดการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาต่อยอด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เดือดร้อน อาทิ การเพาะเห็ด แล้วนำมาแปรรูปเป็นเห็ดสำหรับรับประทานเล่น ผลิตภัณฑ์ทำน้ำพริกจากกลุ่มแม่บ้าน (ปัจจุบันได้มีการต่อยอดเป็นน้ำพริกตาแดงผงอบแห้ง) การเย็บ ปัก จักรสานอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชผักสมุนไพร การทำเครื่องแต่งดางานพิธีล้านนาสำเร็จรูป การรีไซเคิลวัสดุสิ่งของเหลือใช้ และการบริหารจัดการบ้านเรือนในชุมชน ให้เป็นที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ โดยได้มีการบริหารจัดการกลุ่ม องค์กรของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนร่วมกัน เพื่อการพัฒนาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แนะแนวทางการ การพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน ว่า การดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ขอให้มองสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นปัจจัยหลักแล้วนำมาพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสิ่งที่กำลังดำเนินการ และที่สำคัญต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
6 มิถุนายน 2561 , 19:15 น. , อ่าน 81  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี