สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ อบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว

  
    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นดูแลรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น และให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ นางสาวปรานปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผลต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะหากนักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นในระบบการรักษาความปลอดภัยแล้ว ก็จะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ลดลง รวมถึงกระทบต่อการจ้างงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจเชื่อมโยง และผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศด้วย ดังนั้น การดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว กฎหมายและสิทธิการคุ้มครองสำหรับนักท่องเที่ยว การสร้างความเชื่อมั่น รวมถึงการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 140 คน โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตร เพื่อเป็นขวัญกำลังในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย
 
6 มิถุนายน 2561 , 19:17 น. , อ่าน 36  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี