เชียงใหม่ เดินหน้าส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว สร้างเครือข่ายพลังมวลชนร่วมแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว โดยกลุ่มพลังมวลชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน หวังสร้างเครือข่ายข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประทศ ที่โรงแรม เอ บูทีค โฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนจากพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 130 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว โดยกลุ่มพลังมวลชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน เพื่อเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ชายแดนอย่างถูกต้อง โดยพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่อาย ฝาง ไชยปราการ เวียงแหงและอำเภอเชียงดาว ที่ผ่านมาแต่ละพื้นที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงหลากหลายปัจจัย อาทิ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมถึงปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อสืบหาข้อมูลข่าวสารเพื่อรายงานสถานการณ์ปัญหาต่างๆในพื้นที่ของตนเองและประเทศเพื่อบ้าน ให้ได้ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานจำต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแสวงหาข่าว หลักการกรองข่าว การติดตามประมวล วิเคราะห์ และประมาณสถานการณ์ข่าวต่างๆ ในทุกๆด้าน ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องปฏิบัติหน้าที่คัดกรองและรวบรวมข่าวเพื่อรายงานต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องแสวงหาความร่วมมือจากภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส หรือร่วมมือกับผู้นำชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ อันจะนำไปสู่การหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติต่อไป
 
7 มิถุนายน 2561 , 17:21 น. , อ่าน 86  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี