ที่ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนของการดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้าง กรณีบ้านพักข้าราชการตุลาการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีมติจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์นำเสนอตามขั้นตอน

  
    ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้พื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์ กรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบนำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ เหตุพื้นที่ไม่เหมาะสม กระทบสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานอนุกรรมการศึกษาการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้พื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์ กรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อเท็จจริงของการใช้พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ฉะนั้นไม่ควรจะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ โดยคณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ และจัดทำร่างข้อเสนอพร้อมเอกสารอ้างอิงให้แล้วเสร็จ และจะแจ้งเวียนร่างข้อเสนอดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ครอบคลุมทุกมิติในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และนำเสนอครั้งสุดท้ายในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 จากนั้นจะนำเข้าคณะกรรมการใหญ่ระดับจังหวัดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2561
รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ไม่อยากให้คณะอนุกรรมการลงลึกไปในรายละเอียดมากนัก ให้ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เห็น อ้างอิงในคำเสนอแนะต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ พร้อมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สิ่งที่คณะอนุกรรมการต้องการเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านคือ แบบแปลนการก่อสร้างโครงการทั้งหมด ที่ทางเจ้าหน้าที่ศาลแจ้งว่าอยู่ระหว่างการถ่ายเอกสาร เนื่องจากมีขนาดใหญ่มากและต้องใช้เวลาดำเนินการ รวมทั้งการขอเข้าพื้นที่ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เพื่อสำรวจสภาพความเป็นจริง ทั้งเรื่องของดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อมที่จะต้องนำมาประกอบเป็นข้อมูลในการพิจารณา โดยธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งขออนุญาตเข้าพื้นที่จริงไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 5
 
8 มิถุนายน 2561 , 08:57 น. , อ่าน 75  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย