บรรยากาศการเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 บรรยากาศการซื้อขายเป็นไปอย่างคึกคัก ขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงนำมะม่วงคุณภาพหลากหลายสายพันธุ์มาจำหน่ายให้พี่น้องประชาชน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการติดต่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรชาวสวนมะม่วงกับผู้ส่งออกและผู้ประกอบธุรกิจมะม่วงประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมการค้าและการจำหน่ายมะม่วงที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานส่งออก สร้างรายได้
บรรยากาศภายในงานมีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงนำมะม่วงคุณภาพดี สีสวย รสชาติดี หลากหลายสายพันธุ์ทั้ง มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ช้างแดง มะม่วงอาร์ทูอีทู, มะม่วงพันธ์จินหวง จักรพรรดิ์แดง เป็นต้น มีพี่น้องประชาชน ผู้บริโภค เดินทางมาอุดหนุนผลผลิตมะม่วง มะม่วงแปรรูป ในราคายุติธรรมเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การขายพันธุ์มะม่วง การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วง การตลาด นวัตกรรม-เทคโนโลยีทางการเกษตร ที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจอีกด้วย
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 59,210 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงทั้งหมด 16,375 ราย เป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงคุณภาพเพื่อการค้า การส่งออกประมาณ 45,000 ไร่ มีปริมาณผลผลิตเพื่อการส่งออกกว่า 35,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 300 – 600 ล้านบาท ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย แต่ได้รับการส่งเสริมให้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมดำเนินการผลิต การควบคุมคุณภาพผลผลิตของสมาชิกและร่วมกันทำการตลาดกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยมีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะม่วงรวม 15 กลุ่ม และมีความก้าวหน้าในการรวมตัวเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นจังหวัดในประเทศไทยที่มีการรวมตัวกันในลักษณะนี้ และเป็นจุดเด่นของชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่
 
8 มิถุนายน 2561 , 15:05 น. , อ่าน 77  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย