สถานการณ์ลิ้นจี่เชียงใหม่ มีแนวโน้มการผลิตลดลง เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน

  
    สถานการณ์ลิ้นจี่ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 มีแนวโน้มการผลิตลดลง นักวิชาการเกษตรหนุนทำเกษตรแปลงใหญ่ และการรวมกลุ่มของเกษตรกร นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากปีการผลิต 2561 จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ 47,254 ไร่ เป็นพื้นที่ให้ผลผลิต 47,209 ไร่ โดยพื้นที่เพาะปลูกลิ้นจี่ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอฝาง แม่อาย และอำเภอไชยปราการ และสำหรับในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มการการผลิตลิ้นจี่ลดลงจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากเกษตรกรบางส่วน ได้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน จึงคาดว่าผลผลิตลิ้นจี่ใน ปี 2561 นี้ จะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดประมาณ 24,130 ตัน โดยจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงของเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนกรกฎาคม 2561ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม จนถึงต้นเดือนมิถุนายน 2561 และจากรายงานเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทราบว่ามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตลิ้นจี่ไปแล้ว ประมาณร้อยละ 61.04 คิดเป็นผลผลิตประมาณ 14,730 ตัน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีแนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทำการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ โดยเน้นส่งเสริมการเกษตรในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ไม้ผล) และการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลผลิตลิ้นจี่ให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิตได้ในอนาคต
 
8 มิถุนายน 2561 , 16:32 น. , อ่าน 36  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี