สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉลองครบรอบสถาปนา ปีที่ 29

  
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Open house Univerv CMU and Green Nimman CMU Residence 2018 ฉลองการครบรอบสถาปนา ปีที่ 29 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Open house Univerv CMU and Green Nimman CMU Residence 2018 ในโอกาสครบรอบการสถาปนา ปีที่ 29 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561สำหรับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำทรัพยากรด้านกำลังคนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาของแต่ละคณะ สถาบัน รวมถึงนำเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อการให้บริการวิชาการในทุกรูปแบบ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ ในการปฏิบัติภารกิจบริการวิชาการแก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประชาชนต่อไป ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน การแนะนำบริการและผลิภัณฑ์ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้เข้าร่วมงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ผ่านการแสดงนิทรรศการและการเยี่ยมชมสถานที่การดำเนินงานจริง อาทิ การให้บริการห้องพัก ห้องประชุม การรองรับการจัดประชุม สัมมนา และงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ รวมถึงผลงานการนำนวัตกรรมบริการ service innovation ระบบคุณภาพ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนให้สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วย
 
8 มิถุนายน 2561 , 16:33 น. , อ่าน 89  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี