รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณแยกต้นดู่
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่ภาคเหนือตอนหนึ่งว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบนทางหลวงให้กับผู้ใช้ทางและ ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น งานอำนวยความปลอดภัยในงานก่อสร้างบำรุงรักษาทางหลวง เป็นภารกิจสำคัญของกรมทางหลวงในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาปรับใช้ในวิชาชีพของตนเอง สำหรับการทำงานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท คือการสร้างทาง การซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเส้นทาง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การสร้างทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ต้องวิเคราะห์ให้ครบทุกมิติ ตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทาง ทั้งเรื่องของ ถนน ทัศนวิสัย สิ่งแวดล้อม รถที่ใช้เส้นทาง และคน เมื่อสร้างทางแล้วเสร็จ เส้นทางนั้นต้องมีความปลอดภัยและมีสภาพที่พร้อมใช้งาน
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า การแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณแยกต้นดู่ ทางหลวงหมายเลข 1317 เชียงใหม่ – ออนหลวย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย
 
8 มิถุนายน 2561 , 18:16 น. , อ่าน 85  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย