สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย..//

  
    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อร่วมพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน ขณะที่ เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผย จะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ..// สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย โดยได้จัดกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจำปี 2561 ภาคเหนือ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ ทั้งยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อลดมลพิษ สร้างบ้านให้คนเคยไร้บ้าน โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมบรรยายให้ความรู้กับยุวชนประชาธิปไตยจาก 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กว่า 100 คน ด้านนางสาวศุภลักษณ์ ถวิลวิชาล ยุวชนประชาธิปไตยรุ่นที่ 1/2557 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี 2557 และร่วมกิจกรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นว่าดีมีประโยชน์ ทั้งนี้จะได้ต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งยุวชนประชาธิปไตยทุกคนจะได้นำมาต่อยอดกันต่อไป สำหรับกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการจัดขึ้นภูมิภาคละ 1 ครั้ง โดยได้จัดไปแล้วครั้งแรกที่ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่สอง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่สาม จะไปดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ที่จังหวัดพัทลุง และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2561 ที่จังหวัดนครปฐม
 
9 มิถุนายน 2561 , 15:16 น. , อ่าน 75  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด