เจ้าหน้าที่ จากบังกลาเทศศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่จังหวัดเชียงใหม่..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากบังกลาเทศ ศึกษาดูงานด้านเกษตรกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมมือกันพัฒนาด้านการเกษตร..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านส่งเสริมการเกษตร จากกระทรวงเกษตร และกระทรวงการคลัง จากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ศึกษาดูงานด้านเกษตรกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ International Center for Development Communication (ICDC) ซึ่งคณะศึกษาดูงาน ได้ให้ความสนใจการส่งเสริมการเกษตรตามระบบการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาค และลักษณะของพืชพันธุ์ ความแตกต่างในเรื่องของสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่มีผลต่อการกำหนดเขตความเหมาะสมของพืช อีกทั้งยังให้ความสนใจเรื่องการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก การมีบทบาทในการส่งเสริมด้านการกระจายผลผลิต นำวิทยาการด้านการผลิตมะม่วงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ ร่วมการพัฒนาทั้งระบบการผลิต พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ผลักดันการใช้นวัตกรรม ในภาคการเกษตรเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างทันสมัย มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ร่วมพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป
 
10 มิถุนายน 2561 , 13:16 น. , อ่าน 73  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด