รายงานพิเศษ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ..//

  
    คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมจะนำร่างยุทธศาสตร์ชาติ เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กรกฎาคม คาดจะประกาศใช้ได้ประมาณ เดือนตุลาคม 2561 ..//
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างขึ้นเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความก้าวหน้าของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ครบวงจร ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2561 – 2580 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมๆ กับแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน บวก 2 ด้าน รวมเป็น 13 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และอีก 2 ด้าน คือ ด้านการศึกษา และด้านตำรวจ ทั้งนี้ ให้สามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์แวดล้อมในปัจจุบัน
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการฯ แล้ว แผนนี้ จะถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ประมาณเดือนตุลาคม 2561
 
10 มิถุนายน 2561 , 14:33 น. , อ่าน 89  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย