ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

  
    ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
ที่บริเวณริมคลองแม่ข่า ซอย BIS 24 รีสอร์ท ชุมชนศรีมงคล อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ซึ่งกองบัญชาการทหารสูงสุด ให้การสนับสนุนกำลังพล และเครื่องจักรกลจากกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ขุดลอกและปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า โดยมีพลตรี อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกคลองแม่ข่าในช่วงที่ 1 เป็นคลองธรรมชาติตั้งแต่ถนนสมโภช 700 ปี ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ 3,500 เมตร
สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้แบ่งการขุดลอกคลองแม่ข่า ออกเป็น 4 ช่วง เนื่องจากสภาพพื้นที่ในแต่ละช่วงมีสภาพที่แตกต่างกัน ช่วงที่ 1 เป็นคลองธรรมชาติ ตั้งแต่ถนนสมโภช 700 ปี ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่, ช่วงที่ 2 เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ถนนสมโภช 700 ปี ถึง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง, ช่วงที่ 3 เป็นคลองธรรมชาติ ตั้งแต่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ถึง ถนนมหิดล, ช่วงที่ 4 ตั้งแต่ถนนมหิดล ถึงประตูน้ำดอนชัย อยู่ในพื้นที่ เทศบาลตำบลป่าแดด
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ภาคเหนือ 15 จังหวัด ยกเว้นจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุทัยธานี
 
11 มิถุนายน 2561 , 11:03 น. , อ่าน 91  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย