ชาวนาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ สร้างรายได้ให้สมาชิก..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ ตอบโจทย์การทำเกษตร 5 ด้าน สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกว่า 10 ล้านบาท..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการทำเกษตรแปลงใหญ่นาข้าว บนพื้นที่ 8 ตำบล 2,068 ไร่ มีสมาชิกจำนวน 236 ราย โดยมีการทำงานในรูปแบบกลุ่มมีคณะกรรมการบริหาร รวมทั้ง ข้อตกลงกลุ่มในการร่วมการบริหารจัดการ ได้มีการติดต่อผู้ประกอบการเอกชน คือบริษัทข้าวสระดีสามชุก จ.สุพรรณบุรี ที่มีความต้องการข้าวพันธุ์ กข.แม่โจ้ 2 และมีการตกลงซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯยังบริหารในเรื่องปัจจัยการผลิต รวมกลุ่มซื้อ และจำหน่ายให้แก่สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เป็นต้น รวมถึงกำหนดระยะเวลาปลูกเพื่อคำนวณเวลาการแก่ของข้าว ให้มีความพอดีกับการเก็บเกี่ยวพร้อมกัน เพื่อลดต้นทุนในเรื่องเครื่องจักร ที่จะเข้ามาเกี่ยวในแปลง ทั้งนี้ ทางกลุ่มยังรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกสูงกว่าราคาตลาด เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการเอกชน ทำให้ฤดูนาปรังที่ผ่านมา ทางกลุ่มสามารถทำรายได้แก่สามาชิกกว่า 10 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่นั้นสามารถตอบโจทย์การทำการเกษตร 5 ด้าน ทั้งเรื่อง ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าการตลาด รวมทั้งการบริหารจัดการกลุ่มทำให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยแท้จริง
 
12 มิถุนายน 2561 , 16:01 น. , อ่าน 79  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด