เชียงใหม่ ถอดบทเรียนเพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมถอดบทเรียนเพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ปี 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหาแนวทางการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุม เพื่อให้เชียงใหม่ไร้หมอกควัน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่ได้เกิดสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการลักลอบเผาเศษขยะ เศษวัชพืชของประชาชนในพื้นที่บางส่วน ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือพื้นที่ใกล้เคียงจึงทำให้หมอกควันไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้ ในทุกๆปีจังหวัดเชียงใหม่จึงประสบปัญหาหมอกควันมลพิษ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก โดยในปี 2561 ได้มีการดำเนินมาตรการ “51 วัน ไม่เผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2561จากสรุปผลการดำเนินการพบว่า คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี มีจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินมาตรฐาน จำนวน 10 วัน โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 155 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 สำหรับสถิติจุดความร้อน (Hotspot) จากเมื่อปี 2560 พบจุดความร้อน จำนวน 609 จุด ในส่วนของปี 2561 พบจุดความร้อน จำนวน 246 จุด ซึ่งถือว่ามาตรการดังกล่าวสามารถลดจำนวนจุดความร้อนลงได้ ร้อยละ 60 เกินกว่าเป้าหมายที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนดไว้ถึง ร้อยละ 20 ด้านการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด จำนวน 41 คดี พื้นที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 1,040,909 ไร่ ในส่วนของท่าอากาศยานเครื่องบินสามารถขึ้น-ลงได้ตามปกติ ไม่ล่าช้าหรืองดเที่ยวบิน โดยมีสาเหตุจากปัญหามลพิษหมอกควัน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน เพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผน เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในปีต่อไป อันจะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษและหมอกควันอย่างยั่งยืน
 
12 มิถุนายน 2561 , 17:02 น. , อ่าน 79  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี