สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ ประกาศ ไม่ทนต่อการทุจริต ส่งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบการทุจริตอย่างเข้มงวด

  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1ประกาศเจตจำนง เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดอย่างเข้มงวด ที่ บริเวณลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำข้าราชการในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยตั้งมั่นยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นภาคส่วนราชการที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน นายเดช ศิรินาม กล่าวว่า ปัญหาคอรัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านาน และมีการกระจายไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ดังที่ได้เห็นจากในข่าวสารที่ปรากฏบนสื่อต่างๆในปัจจุบัน ทาง สพป. เขต 1 ในฐานะหน่วยงานบริหารการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการประกาศเจตจำนง “เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แก่บุคลากรสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1ได้ยึดถือและนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ดำเนินการส่งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อย่างเข้มงวด เพื่อยับยั้งการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ให้เกิดขึ้นกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการศึกษาที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ประชาชนอีกด้วย
 
13 มิถุนายน 2561 , 16:38 น. , อ่าน 82  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี