เศรษฐกิจภาคเหนือด้านภาคอุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ มีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น การส่งออกดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ..// นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ประธานอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเหนือทั้งหมด รวมทั้งหอการค้า ภาครัฐ ภาคประชาชน ได้มีการระดมความคิดเห็น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งนี้ ภาวะเศรษฐกิจ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวได้ ล่าสุดในช่วงห้าเดือนแรก ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโต โดยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 8.9 จากระยะเดียวกันกับปีก่อน ตามการผลิตของอุตสาหกรรมน้ำตาล การสีข้าว สินค้าเกษตรแปรรูป ที่มีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นตามผลผลิตเกษตร และผลผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ โดยภาพรวมการส่งออกดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ การจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มีการขึ้นค่าแรงตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นมา ซึ่งจะไม่กระทบกับอุตสาหกรรมทั่วไป แต่จะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการ SMEs ที่จ้างคนไม่มาก กลุ่มนี้จะมีต้นทุนสูงขึ้น ส่วนการส่งออกปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น พนักงานมีการขึ้นเงินเดือนจากปีก่อน
 
13 มิถุนายน 2561 , 16:39 น. , อ่าน 101  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด