พม.เชียงใหม่ อบรมขับเคลื่อนงานด้านอารยสถาปัตย์สู่การท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและคนพิการและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

  
    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าอบรมขับเคลื่อนงานด้านอารยสถาปัตย์สู่การท่องเที่ยว เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมขับเคลื่อนงานด้านอารยสถาปัตย์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการผลักดัน จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนในสังคม ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐและอกชน ขับเคลื่อนผ่านโครงการชุมชนต้นแบบ เมืองเชียงใหม่มรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และ โครงการอารยสถาปัตย์ต้นแบบ สู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัยและคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนโยบายการจัดสรรสภาพแวดล้อมให้ได้มาตรฐานสากลพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รองรับการก้าวเข้าสู่สังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 และการเป็นประชาคมอาเซียนด้วย ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวเป็นการรวมตัวกันของหลายภาคส่วน อาทิ คนพิการทุกประเภท ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม ผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการด้านการปรับเจตคติของทุกฝ่ายให้เข้าใจและเกิดการยอมรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดการสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันด้วยอารยสถาปัตย์ หรือ การออกแบบที่เป็นสากล Universal Design และนำมาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค ต่อไป
 
14 มิถุนายน 2561 , 13:15 น. , อ่าน 103  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี