เชียงใหม่ ปิดการสัมมนาทางวิชาการ “Chiang Mai Forum 2018” พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองวัฒนธรรมและเป็นเมืองมรดกโลก

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนฐานข้อมูลเชิงกายภาพและสังคมเมืองมรดกโลก หลังจบเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “Chiang Mai Forum 2018”
ที่ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์ ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กร ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน องค์กรอิสระ และสื่อมวลชน จัดการสัมมนาทางวิชาการโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนและเมืองมรดกโลก “Chiang Mai Forum 2018” เป็นวันสุดท้าย โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำเสนอองค์ความรู้ที่กำลังอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย การบรรยายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดของสังคมและวัฒนธรรมในยุคการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ และเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ ในการสนับสนุนพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ด้านการพัฒนางานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ความเป็นเมืองเชียงใหม่สืบต่อไปอีกด้วย
ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะได้ร่วมกับคณะทำงานจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการรวบรวมประเด็นต่างๆแล้วทำการสรุปในภาพรวม เพื่อนำไปใช้สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงในการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเชิงกายภาพ เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองมรดกโลกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
27 มิถุนายน 2561 , 20:05 น. , อ่าน 56  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี