รมว.พม.เปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน (Homeless) จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านให้ดีขึ้น พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าเยี่ยมชมและเปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน (Homeless) จังหวัดเชียงใหม่ ว่า เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลคนไร้บ้าน ใน 3 เมืองหลัก ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และเชียงใหม่ พบว่า มีคนไร้บ้านกว่า1,300 คน ซึ่งกลุ่มคนไร้บ้านเหล่านี้ ไม่มีความประสงค์จะรับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลในรูปแบบการเข้าพักในสถานสงเคราะห์ เพราะรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า เนื่องจากยังสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ ไม่อยากเป็นภาระของรัฐบาล จึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อขอรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในเรื่องของที่อยู่อาศัย การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐตามสิทธิที่ควรจะได้รับ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจในความพยายามพึ่งพาตนเองของกลุ่มคนไร้บ้านเหล่านี้ จึงสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน (Homeless) ขึ้น 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านตลิ่งชัน, ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู บางกอกน้อย, ศูนย์คนไร้บ้านหมอชิต และศูนย์คนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้กลุ่มคนไร้บ้านได้มีที่อยู่อาศัย สามารถประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ ภายใต้การบริหารจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ถือเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มคนไร้บ้าน เพื่อดำเนินการขอรับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2544 จากนั้นได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอน จนกระทั่งในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 รัฐบาลได้สนับสนุนงบอุดหนุน เพื่อดำเนินการจัดซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคาร เนื้อที่ 330 ตารางวา ในพื้นที่ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 26.40 ล้านบาท และใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร จำนวน 9,875,454 บาท มีห้องพักอาศัย ทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราว รวม 40 ห้อง สามารถรองรับกลุ่มคนไร้บ้านในที่สาธารณะได้ ประมาณ 50 ราย ซึ่งการดำเนินการของศูนย์ฯ จะดำเนินการภายใต้แนวคิด เป็นศูนย์ตั้งหลักชีวิต พัฒนาศักยภาพของคนไร้บ้าน รวมถึงจัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของคนไร้บ้านผ่านกระบวนการกลุ่ม อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไร้บ้านต่อไปในอนาคต
 
28 มิถุนายน 2561 , 11:54 น. , อ่าน 54  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี