จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “ชุมชนต้นแบบ เชียงใหม่เมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล”

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขึ้นเหนือลงพื้นที่เปิดตัวโครง การชุมชนต้นแบบ เชียงใหม่เมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการชุมชนต้นแบบเชียงใหม่เมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการกับคนปกติทั่วไป ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนพิการ ซึ่งเห็นได้จากการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ และการผลักดันกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
พร้อมกันนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตและการท่องเที่ยวของคนพิการและทุกคน ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรธุรกิจ กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง และบริการสาธารณอื่น ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือ บริการ เพื่อให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
28 มิถุนายน 2561 , 16:14 น. , อ่าน 48  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย