จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
ด้านการขุดลอกคลองแม่ข่า ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด ในช่วงแรกประมาณ 5.5 กิโลเมตร ดำเนินการขุดลอก เก็บเศษวัชพืช แล้วเสร็จ และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการขุดลอกในช่วงต่อไป ด้านการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่คลองแม่ข่า มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดำเนินการพูดคุย สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จบางส่วน และอยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อขอดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอีกบางส่วน ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายใด ๆ อีกหนึ่งประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการควบคู่ คือ ระบบการบำบัดน้ำเสียจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และครัวเรือน เพื่อให้น้ำที่ปล่อยลงสู่คลองแม่ข่า เป็นน้ำที่ได้รับการบำบัดอย่างถูกวิธี และมีคุณภาพที่ดี โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริมด้านองค์ความรู้ ให้ทุกครัวเรือนมีระบบการบำบัดน้ำเสียภายในครัวเรือน พร้อมทั้งได้สั่งกำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำจากสถานประกอบการ โรงแรม ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 90 ซึ่งมีบางสถานประกอบการต้องดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนปล่อยลงสู่ลำคลอง โดยได้มีการออกคำสั่งทางปกครองให้ดำเนินการปรับปรุงให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 เดือน หากยังคงตรวจพบคุณภาพน้ำที่ต้องปรับปรุงจะดำเนินการปรับสถานประกอบการดังกล่าววันละ 2000 บาท
ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ได้ดำเนินการพิจารณา ร่างแผนแม่บทพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 “รวมน้ำใจ คืนน้ำใสให้น้ำแม่ข่า ฟื้นฟูรักษาวิถีชุมชนและนิเวศธรรมชาติ” เพื่อจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
 
28 มิถุนายน 2561 , 16:17 น. , อ่าน 52  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย