พลังงานเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561

  
    สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าสร้างความตระหนักลดการใช้พลังงานในภาครัฐ เน้นกระตุ้นและรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ต้องมีการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ กระทรวงพลังงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าพลังงานดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานในภูมิภาคได้รับทราบ เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานในส่วนของภาครัฐอย่างจริงจัง ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมเน้นย้ำให้ผู้แทนจากส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในการลดใช้พลังงานให้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนต่อไป
 
29 มิถุนายน 2561 , 18:50 น. , อ่าน 88  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี