การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561

  
    สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ อบรมเสริมสร้างสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561เพื่อให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561ให้ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการอบรมดังกล่าว จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่เป้าหมาย 3 กลุ่ม จำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1ดำเนินการอบรมในวันที่27 มิถุนายน 2561 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว จำนวน 200 แห่ง, รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 กลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ปราบปราม การทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 100 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 94 คน โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรม รวมถึงร่วมบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย
 
29 มิถุนายน 2561 , 18:53 น. , อ่าน 52  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี