เกษตรกรที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตพืชปลอดภัย สร้างรายได้วัยเกษียณ..//

  
    เกษตรกรวัยเกษียณ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ชูผลิตพืชผักปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว..//
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด 6 ตำบล พื้นที่การเกษตร 25,979 ไร่ เกษตรกรปลูกพืชผัก ไม้ประประดับ และกาแฟ ซึ่งตำบลห้วยแก้วนั้น เป็น1ใน 6 ตำบลซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงตีนตกที่ได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักแบบปลอดภัย
นายอุดม เซี่ยงหลิว อายุ 61 ปี เกษตรกรอำเภอแม่ออน ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบปลูกผักปลอดภัย ที่เปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ แมคคาเดเมีย เพียงอย่างเดียว มาปลูกพืชอายุสั้นเสริมระหว่างแปลง เช่น ผักคะน้าฮ่องกง ฟักทอง เห็ด รวมถึงองุ่น ด้วยระบบปลอดภัย ใช้สารชีวะภัณฑ์ในการควบคุมแมลงและโรคพืช โดยบริหารจัดการพื้นที่ 8 ไร่ ให้มีผลผลิตตลอดปี สร้างรายได้ประมาณเดือนละ 70,000 บาท ซึ่งรายได้หลักมาจากคะน้าที่ปลูกระหว่างแถวของแปลงแมคคาเดเมีย ซึ่งคะน้าจะเก็บผลผลิตสัปดาห์ละ2 ครั้ง ตกเดือนละ 1,750 กิโลกรัม ขายเข้าโครงการหลวงราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจรับรองที่แปลงผลิตของเกษตรกร ทำให้มีรายได้เฉพาะคะน้าเพียงอย่างเดียวปีละ หลายแสนบาท
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐอย่างสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน ที่นำองค์ความรู้ต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม มีความเห็นว่า อาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่ทำให้เราเป็นอิสระจากเวลา แต่ต้องมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักบริหาร เข้าใจธรรมชาติ บริหารจัดการธรรมชาติให้ออกดอกผลตามที่เราต้องการ และผู้ที่ทำการเกษตรต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค และจากการที่ผลิตตามระบบปลอดภัยทำให้ตนเองสุขภาพดีขึ้นจากอดีตที่มีปัญหาสุขภาพ
 
30 มิถุนายน 2561 , 11:56 น. , อ่าน 54  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด