จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณชีวิตรองรับสังคมผู้สูงอายุ..//

  
    สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคเหนือเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ..// นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ กิจกรรมหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคเหนือเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีการดำเนินการใน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เรื่อง การจ้างงานผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมแก่แรงงานก่อนเกษียณและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อการหางานทำและการประกอบอาชีพ และ กิจกรรมที่ 3 การขยายโอกาสมีงานทำของผู้สูงอายุเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นมา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ คาดว่าจะทำให้แรงงานประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับอายุ ประสบการณ์ และช่วงวัย มีศักยภาพ มีทักษะในการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิตอล อีกทั้งนายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความตระหนักรู้ใน การจ้างงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งสามารถวางแผนการจ้างงานผู้สูงอายุรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต สามารถตอบสนองการพัฒนาภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม่ มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และเป็นเมืองที่น่าอยู่สืบไป
 
1 กรกฎาคม 2561 , 14:35 น. , อ่าน 251  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด