จังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นสุดท้าย

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 9 ด้านปลัดจังหวัดเชียงใหม่ย้ำขออย่ากลับยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 9 ซึ่งรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นสุดท้ายของปีงบประมาณ 2561 โดยได้ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด แบบระบบสมัครใจ มีผู้เข้าร่วมโครงการจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับอำเภอ 15 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี หางดง เชียงดาว ดอยสะเก็ด ฝาง แม่อาย พร้าว สันทราย สันกำแพง ดอยเต่า แม่แจ่ม เวียงแหง ไชยปราการ และอำเภอแม่ออน รวมทั้งสิ้น 99 คน มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 12 วัน คือ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561 แบ่งเป็นระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย มีจิตจิตสำนึกในการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง เป็นเวลา 9 วัน การฝึกทักษะอาชีพตามความชอบและความถนัด อีก 30 ชั่วโมง ทั้งนี้ ภายหลังจากการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดทุกรุ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน จะดำเนินการติดตามประเมินผล เพื่อรับทราบสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมทุกรุ่นอย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิด พร้อมทั้งดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นภายหลังการอบรมอย่างทันท่วงที เพื่อผลิตคนดีกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างสมบูรณ์ต่อไป
 
2 กรกฎาคม 2561 , 18:10 น. , อ่าน 49  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี