จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลสงฆ์ “สุจิต.โต”
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ขอประทานกราบทูลอาราธนา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญบุญและเปิดอาคารพร้อมเสนาสนะ ทั้งปวง ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พร้อมทั้งจะเสด็จทรงเป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนาและทรงเปิดโรงพยาบาลสงฆ์ “สุจิต.โต” คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้การเสด็จมาปฏิบัตพระศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านพิธีการ ด้านการจราจร ด้านการพยาบาล ด้านการไฟฟ้า ด้านการจัดรถพระประเทียบถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกระหว่างมาปฏิบัติพระศาสนกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งด้านสถานที่ และขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำความคืบหน้าการดำเนินงานมาเสนอในที่ประชุมเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
 
2 กรกฎาคม 2561 , 19:48 น. , อ่าน 53  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย