เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะจากบังคลาเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านโครงการ 9101

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะศึกษาดูงานจากประเทศบังคลาเทศ เรียนรู้แนวทางการส่งเสริมเกษตรไทยผ่านโครงการ 9101 และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอแม่ริม แลกเปลี่ยนประสบการณ์
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับด้านส่งเสริมการเกษตรจากกระทรวงเกษตรและกระทรวงการคลัง จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ภายใต้โครงการ International Center for Development Communication (ICDC) เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมเกษตรไทยผ่านโครงการ 9101 และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยบทบาทกรมส่งเสริมการเกษตรต่อการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมการเกษตร ของภาครัฐต่อเกษตรกร ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญ คือ การพัฒนากลุ่มเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มนี้เป็นแบบอย่างการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยเครือข่ายการรวมกลุ่มตามแนววิถีชุมชนที่สอดรับกับสภาพภูมิสังคมและวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแบบชาติพันธุ์ โดยใช้ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบเขาสูง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกผักเป็นหลัก และเวลาที่เหลือก็รวมกลุ่มกันทำวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีนายเอกนรินทร์ นทีไพรวัลย์ เป็นประธานกลุ่ม
ทั้งนี้ กลุ่มดังกล่าว ก่อตั้งเมื่อ 2557 มีสมาชิก กระจายอยู่ ทั้งหมด 12 ม่อน โดยให้ 1 ครัวเรือนทำ โฮมสเตย์ ได้ 4 หลัง เต็นท์ 10 เต็นท์ ซึ่งการบริหารจัดการที่เป็นจุดเด่นจนได้รับคำชมเชยและสามารถนำไปปรับใช้กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ คือ คืนประโยชน์ต่อชุมชน อาทิ ผักที่นำมาประกอบอาหารจะต้องมาจากผักของคนในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP เพื่อก็เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนทุกครัวเรือนเกิดการมีส่วนร่วม ,การจัดการขยะโดยเปลี่ยนให้ขยะมีค่า, การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนโดยการปลูกป่า อีกทั้งยังเชื่อมเครือข่ายกับกลุ่มต่างๆอย่างลงตัว บนพื้นฐานความเข้มแข็งสามัคคีของคนในชุมชน ตลอดจนปลูกฝังให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่Young Smart Farmer ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน
 
2 กรกฎาคม 2561 , 19:54 น. , อ่าน 51  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย