เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ คาดเกษตรกรในชุมชนสามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในอาชีพของตนเองได้..// ที่ชุมชนตำบลแม่ปูคา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเขียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแจกใบประกาศนียบัตร พร้อมปิดการอบรม โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ของเกษตรกรอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการปิดการอบรมพร้อมกัน 8 ชุมชน 1,600 ราย ซึ่งอำเภอสันกำแพงมีเกษตรกรเป้าหมายทั้งสิ้น 2,400 ราย สำหรับโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยโดยจังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายจำนวน 51,000 ราย ชุมชนละ 200 ราย แบ่งการอบรบเป็นรุ่น รุ่นละ 50 ราย ดำเนินการอบรม รุ่นละ 3วัน ใช้หลักสูตรองค์ความรู้ ความต้องการของคนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรและบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนเกิดความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป
 
3 กรกฎาคม 2561 , 16:31 น. , อ่าน 56  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด