จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม KICK OFF เปิดศูนย์ One Stop Service ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิต

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service รับลงทะเบียนบัณฑิตที่ยังไม่มีงานทำ แก้ไขปัญหาการว่างงานแก่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิต เพื่อจัดหางานให้แก่ผู้จบปริญญาตรีที่ประสบปัญหาการว่างงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเปิดทำการในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2561 นี้
กรมการจัดหางานได้กำหนดจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน 11 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างและข้อมูลผู้สมัครงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อจับคู่ในการหางาน มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้สมัครงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ผู้สมัครงานที่ยังขาดทักษะในด้านต่างๆ ได้เลือกฝึกอบรมหลักสูตรที่ต้องการในการพัฒนาตนเอง เพื่อใช้ในการสมัครงานหรือประกอบอาชีพอิสระและการแนะแนวอาชีพให้แก่ผู้สมัครงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการประกอบอาชีพอิสระ
ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยัง ไม่มีงานทำ ให้มาลงทะเบียนสมัครงานผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้วยตนเอง หรือลงทะเบียนผ่าน ระบบอินทราเน็ตศูนย์ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิต เพื่อสำนักงานจัดหางานจะได้จัดหาตำแหน่งงานว่าง ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ส่งตัวเข้ารับการสัมภาษณ์จากนายจ้าง / ผู้ประกอบการ ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิต ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร .0 – 5311 - 2744 - 6 ต่อ 18 ทุกวันเวลาราชการ
 
3 กรกฎาคม 2561 , 19:45 น. , อ่าน 72  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย