องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เร่งติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  
    องคมนตรี เร่งติดตาม ผลดำเนินการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเร่งรัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้เกิดกับราษฎร
ด้านนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรยายสรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตื่น ปัจจุบันทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าศึกษา IEE ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการได้ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2562 สำหรับโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางถนนวงแหวน รวม 8 โครงการ ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้ยืนยันให้เข้าดำเนินงานโครงการได้ทันทีโดยดำเนินการควบคู่ไปกับการยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า และจะต้องดำเนินงานจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำสบโขง ปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการออกแบบสะพานทั้ง 3 แห่ง รวมถึงขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เป็นลำดับต่อไป
 
4 กรกฎาคม 2561 , 15:04 น. , อ่าน 52  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย