สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีความเป็นหนึ่งเดียว บูรณาการไม่เกิดความซ้ำซ้อน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกลุ่มลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำ สถาบันการศึกษา ส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน กว่า 200 คน โดยมีนายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธาน ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศที่ผ่านมา และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีการบูรณาการไม่เกิดความซ้ำซ้อน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากลุ่มน้ำหลักของประเทศทั้ง 25 ลุ่มน้ำจะมีความสัมพันธ์เชิงอุทกวิทยาและการบริหารจัดการน้ำที่คาบเกี่ยวระหว่างลุ่มน้ำอื่น ๆ จนไม่สามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นเอกเทศ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำท่าในแต่ละลุ่มน้ำ ที่ไม่มีความชัดเจนในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของน้ำต้นทุนตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของปี ทำให้เกิดความไม่สมดุลของการใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ในลุ่มน้ำต่าง ๆ ของประเทศ
 
4 กรกฎาคม 2561 , 19:04 น. , อ่าน 53  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย