เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ฝึกอาชีพด้านการเกษตรให้กับนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาถิ่นเกิด..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 24 ปี 2561 จำนวน 30 คน จากจังหวัดตาก จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 เพื่อฝึกวิชาชีพด้านการเกษตร จำนวน 220 ชั่วโมง ในหลักสูตรเกี่ยวกับ การผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน การบริหารจัดการศัตรูพืช การบริหารจัดการกลุ่ม หลักสูตรการแปรรูป และถนอมอาหาร โดยมีเป้าหมายเป็นศิษย์เก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เยาวชนหรือประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรได้เน้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผล อาทิ ลำไย ลิ้นจี่ กล้วย รวมทั้งให้ความรู้ด้านการตัดแต่งกิ่ง ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับไม้ผลหลากหลายชนิดตามที่มีในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ ทั้งนี้เมื่อผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการฝึกอบรมด้านวิชาชีพแล้ว สามารถนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน รวมถึงการดำรงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นของตนได้อย่างมั่นคง ร่วมพัฒนาภูมิลำเนาต่อไป
 
5 กรกฎาคม 2561 , 16:51 น. , อ่าน 52  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด