จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รอบสุดท้าย

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รอบสุดท้าย เพื่อให้การเสด็จมาปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
ที่อาคารปฏิบัติธรรม วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รอบสุดท้าย ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การเสด็จมาปฏิบัติพระศาสนกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญบุญและเปิดอาคารพร้อมเสนาสนะ ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และจะเสด็จทรงเป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนาและทรงเปิดโรงพยาบาลสงฆ์ “สุจิตโต” ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านพิธีการ ด้านการจราจร ด้านการพยาบาล ด้านการถวายความปลอดภัย มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อย่างพร้อมเพรียงกัน ที่วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และที่โรงพยาบาลสงฆ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โดยประชาชนทั่วไปขอให้แต่งกายด้วยชุดสากลสุภาพ
 
5 กรกฎาคม 2561 , 19:59 น. , อ่าน 89  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย