อบจ. เชียงใหม่ นำร่องชุมชนขี้เหล็ก เป็นชุมชนต้นแบบในโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาหนองน้ำป่าแง ดำเนินการขุดลอก กำจัดวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ นำร่องเป็นลำน้ำต้นแบบในโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เห็นชอบการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน และได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง คัดเลือกชุมชนต้นแบบเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จังหวัดละ 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยได้ดำเนินการพัฒนา ขุดลอก กำจัดวัชพืช พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก , เทศบาลตำบลสันโป่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ สืบสาน ต่อยอดตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
 
5 กรกฎาคม 2561 , 20:00 น. , อ่าน 95  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย