สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดกิจกรรม 12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

  
    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดกิจกรรม 12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน เน้นขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดกิจกรรม “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 12 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มีพื้นที่ดำเนินงานจนถึงปัจจุบันครอบคลุม 18 จังหวัด 1,930 กลุ่มบ้าน ประชากรได้รับประโยชน์ 640,916 ราย และยังมีพื้นที่ดำเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 468 ไร่ ดำเนินงานสนับสนุนงานโครงการหลวง และพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโครงการหลวง ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนาและการถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยได้ใช้องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของโครงการหลวง ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง
ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ บอกเล่าความเป็นมาของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และการจัดแสดงผลการดำเนินงานในรูปแบบนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินงานร่วมกัน และมีการจัดแสดงในส่วนงานด้านการตลาดเพื่อจำหน่ายและแสดงผลผลิตของเกษตรกร การจัดบูธแสดงผลผลิตภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรของเกษตรกรพร้อมทั้งจำหน่ายผลผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การใช้แผนที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน งานวิจัยเด่น : ข้าว foodbank พันธุ์พืชใหม่ ชีวภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านต่าง ๆ อีกด้วย
 
5 กรกฎาคม 2561 , 20:02 น. , อ่าน 81  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย